Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin świadczenia usług w  “sklep.clouzot-lingua.pl”  i polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne
  Właścicielem serwisu sklep-clouzot-lingua.pl jest:
  clouzot lingua s.p.zoo
  al.zwycięstwa 96/98/G13
  81-451 Gdynia
  adres e-mail: info@ clouzot-lingua.pl
  Numer NIP: 5862306797  Numer REGON: 36450518100000

Biuro obsługi klienta:

 1. al.zwycięstwa 96/98/G13 81-451 Gdynia  Mail : info@clouzot-lingua.pl
 1. Definicje
  Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu.
  Serwis – serwis internetowy pod adresem www.sklep-clouzot-lingua.pl.
  Właściciel – serwisu www.sklep-clouzot-lingua.pl – Redakcja Francuska Ludwig Clouzot
  Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego www.sklep-clouzot-lingua.pl.
  Cennik – zestawienie aktualnych abonamentów i innych opłat oraz sposobu ich naliczania wydane przez firmę, zamieszczone i dostępne w Serwisie.
  Abonament – opłata za korzystanie z pakietów przez określony czas podany w Cenniku.
 2. Wstęp
  Regulamin został ustalony przez Właściciela, który zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.sklep-clouzot-lingua.pl.
  4. Rodzaj i zakres usługi
  Świadczymy usługi internetowe, które pozwalają Użytkownikom na bezpłatną rejestrację i utworzenie swojego osobistego konta. Po zarejestrowaniu w celu korzystania z usług, każdy zarejestrowany Użytkownik otrzyma swój osobisty Profil w celu zakupu kursów i dostępu do materiałów edukacyjnych.
  5. Akceptacja warunków
  Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin. W momencie aktywacji konta użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez www.sklep-clouzot-lingua.pl przekazanych przez siebie danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych, otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, materiałów reklamowych.
  6. Problemy techniczne
  www.sklep-clouzot-lingua.pl nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci internet po stronie Użytkownika.
  7. Opłaty i dostęp do kursów
  7.1 Uruchomienie zamówionej usługi następuje po wpłynięciu należności na konto firmy lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi, a nie od daty dokonania zamówienia. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na dany kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu.
  7.2 Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
  a) przelew elektroniczny Przelew24: przelew bankowy online. Bezpieczeństwo przelewów zapewnia firma Przelew24. Usługa polega na pełnej integracji procesu płatności w sklepie internetowym z systemem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie. Przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku.
  b) płatność bezpośrednio na konto firmy. Po wybraniu kursu Użytkownik zobowiązany jest do przelewu żądanej kwoty na konto firmy podane podczas procesu transakcji, a następnie przesłania potwierdzenia przelewu na podany adres e-mail. Kurs zostanie uruchomiony na koncie Użytkownika w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przez firmę potwierdzenia płatności.
  7.3 Abonament
  Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest zablokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres. Dane na temat historii nauki Użytkownika są jednak zachowywane przez okres 6 miesięcy, o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie bądź nie usunie konta. Gdyby w przyszłości abonament został przedłużony, Użytkownik będzie mógł kontynuować kurs, nie tracąc historii wykonanych wcześniej lekcji i zapamiętanych powtórek.
  7.4 Wysokość abonamentu oraz sposób jego naliczania określa cennik.
  7.5 Dokument dowodu zakupu (faktura VAT) wysyłany jest na życzenie Użytkownika.
  8. Zmiany oferty i promocje
  8.1 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych produktów z oferty Serwisu oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania akcji promocyjnych w Serwisie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
  8.2 Promocje dotyczące sprzedaży kursów językowych na platformie www.sklep-clouzot-lingua.pl obejmują kody rabatowe przekazywane klientom za pośrednictwem kanałów promocji platformy www.sklep-clouzot-lingua.pl(profil na Facebooku, mailingi promocyjne, reklamy w innych serwisach internetowych), kupony zakupów grupowych oraz promocje ogłaszane na stronie internetowej www.sklep-clouzot-lingua.pl. Z wykorzystaniem danego kodu rabatowego bądź hasła promocyjnego można dokonać tylko jednej transakcji na platformie www.sklep-clouzot-lingua.pl
  8.3 Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Po terminie zakończenia promocji nie będą uwzględniane prośby o uruchomienie kursów na promocyjnych warunkach.
  8.4 Dokonując transakcji, można skorzystać tylko z jednej promocji.
  8.5 Promocje nie łączą się ze sobą.
  9. Prawo odstąpienia od umowy
  9.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

9.2 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez Użytkownika.

9.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

9.4 Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części

9.5 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.6 Zamawiający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: info@clouzot-lingua.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Redakcja Francuska Ludwig Clouzot, al.zwycięstwa 96/98/G13 81-451 Gdynia z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Serwis za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.7 W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9.8 Serwis niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

9.9 Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.

9.10 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Treść kursów i prawa autorskie
10.1 Materiały zawarte w serwisie www.sklep-clouzot-lingua.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
10.2 Materiały udostępniane przez www.sklep-clouzot-lingua.pl w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystające z kursu w ramach licencji grupowej. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
10.3 W przypadku chęci wykorzystania poza platformą www.sklep-clouzot-lingua.pl materiałów, do których www.sklep-clouzot-lingua.pl posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.
10.4 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

 1. Poczta e-mail / newsletter
  11.1 Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail osobom, które rejestrując się lub składając zamówienie w Serwisie wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera.

11.2 Newsletter może zawierać informacje dotyczące akcji promocyjnych, nowości wydawniczych a także informacje niebezpośrednio związane z działalnością sklepu np. życzenia świąteczne.
12. Zmiana danych
W każdej chwili Użytkownik może żądać zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia swoich danych. Może dokonać tego samodzielnie, po zalogowaniu się do swojego konta przechodząc do Edycji profilu. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników serwisu.
13. Postępowanie reklamacyjne
Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres info@ clouzot-lingua.pl lub pocztą na adres siedziby Firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.
14. Płatności
Płatności za abonament do dostępu do kursów możliwe są poprzez wykonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Przelew24. Po wybraniu opcji płatności Użytkownik przekierowywany jest do stosownej strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym. Natomiast sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym systemem potwierdzeń gwarantujących, iż przekazane pieniądze trafią na konto serwisu i zostaną odpowiednio skojarzone z dokonaną transakcją.
15. Wymagania techniczne
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez użytkownika poniższych warunków:
• posiadanie jednej z przeglądarek Internet Exploler, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
• minimalna rozdzielczość ekranu dla wyświetlania Intensywnych kursów to 1024×768,
• aby Intensywne kursy działały poprawnie, należy mieć zainstalowaną aktualną wersję FlashPlayer.

 

 

www.sklep-clouzot-lingua.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta www.sklep-clouzot-lingua.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do www.sklep-clouzot-lingua.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://clouzot-lingua.pl/regulamin

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: www.sklep-clouzot-lingua.pl nie sprzedaje    i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i publikacji. Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism/publikacji należących do www.sklep-clouzot-lingua.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez www.sklep-clouzot-lingua.pl

 • 16.1 Dane osobowe :
  • W czasie korzystania z serwisów należących do www.sklep-clouzot-lingua.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są konieczne do działania serwisu i realizacji zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
  • Subskrypcja bezpłatnych publikacji.
  • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji należących do www.sklep-clouzot-lingua.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi/użytkownikowi informację o nowościach na stronie www.sklep-clouzot-lingua.pl. Imię pozwala www.sklep-clouzot-lingua.pl zwracać się do czytelników po imieniu.rabbitvideo200@gmail.com
  • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez www.sklep-clouzot-lingua.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 • 16.2 Niezapowiedziane wiadomości
  • www.sklep-clouzot-lingua.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.sklep-clouzot-lingua.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, publikacji, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientó wwww.sklep-clouzot-lingua.pl. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.sklep-clouzot-lingua.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 • 16.3 Inne formularze
  • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do www.sklep-clouzot-lingua.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i publikacje nieobsługiwanych przez www.sklep-clouzot-lingua.pl nie podlegają Polityce Prywatności.
 • 16.4 Cookies
  • Niektóre obszary serwisów należących do www.sklep-clouzot-lingua.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są neutralne dla komputera, jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 • 16.5 Partnerzy
  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i publikacjach należących do www.sklep-clouzot-lingua.pl. W przypadku pytań proszę pisać: info@clouzot-lingua.pl
 • 16.6 Wyłączenie odpowiedzialności
  • Stworzyliśmy www.sklep-clouzot-lingua.pl, aby pomagać użytkownikom osiągnąć sukces w nauce języka francuskiego i karierze zawodowej oraz biznesie. Prezentujemy praktyczne rozwiązania, jednakże mogą one nie być jednakowo skuteczne dla wszystkich. Metodę, którą udostępniamy jest oparta na wieloletnich badaniach dotyczących zapamiętywania nowych treści. Jednakże osobnicza skuteczność tej metody będzie różna.  Zawarte na www.sklep-clouzot-lingua.pl nasze własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z naszą opinią i opinią właśnie są. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszą własną. www.sklep-clouzot-lingua.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
  • Stworzyliśmy www.sklep-clouzot-lingua.pl, aby pomóc Ci znaleźć drogę do osiągnięcia pełnego sukcesu w nauce języka francuskiego, pracy i biznesie.

*Chronimy Twoją prywatność.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez www.sklep-clouzot-lingua.pl, powyższych danych w celu prawidłowego świadczenia usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Mam prawo do wglądu do zamieszczonych danych oraz ich poprawiania.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej od www.sklep-clouzot-lingua.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm). W tym celu dobrowolnie udostępniam swoje dane, w szczególności adres e-mail. Mam prawo do wglądu do udostępnionych danych oraz ich poprawiania.